Ngày Pháp luật Việt Nam

Giáo viên và Học sinh trường Tiểu học Tự Nhiên tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

 

UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/BC-THTN

         Tự Nhiên, ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

 

 

BÁO CÁO

Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

 
  

 

 

 

Căn cứ Công văn số 3564/SGDĐT-VP ngày 14/10/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021;

Thực hiện Công văn số: 262/GDĐT ngày 18/10/2021 của Phòng GDĐT huyện Thường Tín về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” trong ngành GD&ĐT năm 2021;

Trường Tiểu học Tự Nhiên báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Việc lựa chọn chủ đề, nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh cần đảm bảo thiết thực, phù hợp, bám sát nhiệm vụ. Căn cứ chức năng nhiêm vụ, lĩnh vực quản ý và tình hình thực tế, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tập trung vào các nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật Trung ương và Thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, nhà trường, cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh; những vẫn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng. Trọng tâm tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung sau:

+ Phòng, chống dịch bệnh.

+ Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Bảo vệ môi trường.

+ Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

+ Trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông.

+ Phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, nói không với ma túy và các hình thức liên quan đến ma túy.

+ Xây dựng nếp sống “Văn hóa trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

- Tiếp tục tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương “Người tốt việc tốt” trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê pháp, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh chủ động tìm hiểu pháp luật; tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh nhất là văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2020, 2021.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Đối với cán bộ, viên chức: nhà trường đã tổ chức, triển khai nội dung hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trong buổi họp Hội đồng sư phạm tháng 11, tổng số là 48 đồng chí tham dự.

- Đối với học sinh: nhà trường đã tuyên truyền về Ngày pháp luật năm 2021 trong buổi chào cờ tại phòng Zoom ngày 08/11/2021 cho học sinh toàn trường là 1028 học sinh.

- Đối với giáo viên giảng dạy yêu cầu lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua bài giảng của mình về các nội dung liên quan đến nhận thức, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

- Ngoài ra còn tổ  chức  tuyên  truyền,  phổ  biến,  giáo  dục  pháp  luật  cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường qua hệ thống loa truyền thanh của xã. Tuyên truyền  một số luật như: Luật trẻ em năm 2017; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Quốc phòng - An ninh; Luật công chức, viên chức, Thi An toàn giao thông tại phòng Zoom của các lớp học.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, phát huy hiệu quả chuyên mục “ Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên trang thông tin điện tử của trường.

- Tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh, băng rôn, áp phích, nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật; kết hợp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chính khóa phù hợp với điều kiện phòng, chống dich Covid-19 và tình hình thực tế của nhà trường.

- Tổng hợp, đánh giá vinh danh, biểu dương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

- Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, khuyến khích giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách pháp luật.

3. Thời gian, khẩu hiệu tuyên truyền ngày Pháp luật:

- Thời gian: Từ ngày 20/10 đến hết ngày 15/11/2021.

- Treo băng rôn, áp phích với khẩu hiệu:

+ Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

+ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN.

+ Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Thủ đô “ Kỷ cương – trách nhiệm – tận tình – thân thiện”

+ Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

4. Kết quả:

Qua phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị, nhận thức về pháp luật trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân  viên, học sinh đã hiểu được mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 09/11 hàng năm; việc tổ chức “Ngày Pháp luật” đã  giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân  viên, học sinh  biết tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Qua các câu hỏi “Tìm hiểu pháp luật” đã giúp cho học sinh nhà trường nắm rõ hơn các quy định về một số các luật như: Luật an toàn giao thông đường bộ và đường sắt, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật trẻ em…

5. Thuận lợi, khó khăn:

Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện “Ngày Pháp luật” của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín.

- Đội ngũ CB, GV, NV trong nhà trường có tinh thần thượng tôn Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành những quy định của pháp luật.

Khó khăn:

- Cần có thêm kinh phí để gắn thêm nhiều áp phích, pa nô, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền thích hợp ở những chỗ học sinh dễ nhìn.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 của Trường Tiểu học Tự Nhiên.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT T.tín;

- Các tổ CM, tổ VP;

- Lưu: VT.                                          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Bích Ngọc

 

Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền ngày Pháp luật năm 2021