Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Tự Nhiên hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.