THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẠY THỬ NGHIỆM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN ĐẦU CẤP LẦN 2. NĂM HỌC 2021 – 2022

           Kính gi quý PHHS nhà trưng!

Thc hin Thông báo ca phòng GDĐT huyện Thường Tín ngày 22/6/2021 v vic chy  th nghim ln 2 (trên din rng) đăng ký tuyn sinh trc tuyến vào trưng mm non, lp 1, lp 6 - năm hc 2021-2022. Ban tuyn sinh trưng Tiu hc T Nhiên thông báo như sau:

- Ngày 26/6/2021: CMHS s dng mã và mt khu do trưng mm non cp (đi vi lp 1) và trưng Tiu hc T Nhiên cp (đi vi lp 5) đ đăng ký thử nghiệm trên trang: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

- Thi gian:

+ T 8h00-12h00: th nghim đăng kí vào lớp 1 (dùng mã ca hc sinh mm non 5 tui tuyn sinh vào lp 1)

+ T 14h00-18h00: th nghim đăng kí vào lớp 6 (dùng mã ca hc sinh lp 5 tuyn sinh vào lp 6)

- Trong quá trình chy th nghim, nếu có vưng mc, PHHS liên h vi b phận h tr tuyn sinh trc tuyến ca nhà trưng theo s đin thoi: Cô Tú (Phó Hiệu trưởng) - 0975909588.

* Lưu ý: Đây chCHY TH NGHIM, kết qu bui th nghim ln 2 này là căn c đ đánh giá chun b cho công tác tuyn sinh trc tuyến chính thc (t ngày 12/7/2021 - 14/7/2021) theo chỉ đạo của Thành phố.

Trân trng thông báo./.