KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ NHIÊN                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                                                         Tự Nhiên, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Số        /KH-THTN                                                              

                                                                 KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

        

         Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân;

          Căn cứ các văn bản hợp nhất của Bộ GDĐT số  03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 về việc ban hành quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ  vào kế hoạch số 136/KH-UBND huyện Thường Tín ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6  năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thường Tín;

Căn cứ vào điều tra cơ bản trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công của trường và cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,

Trường Tiểu học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau :

     I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học, tăng số học sinh học 2 buổi/ ngày;  ba giảm: giảm số học sinh trỏi tuyến, giảm số học

4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

 

II –NỘI DUNG

  1. Phương thức và đối tượng:

- Thực hiện phương thức xét tuyển, theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện

quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

- Đối tượng dự tuyển vào lớp 1: Trẻ em trong độ tuổi trong địa bàn dân cư.

  1. Độ tuổi dự tuyển:

        Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2015).

- Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước

ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiểu tuổi vào lớp 1.

  1. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển

sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để

đối chiếu) hoặc giấy hẹn đó hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã.

  1. Thời gian tuyển sinh:

  4.1. Cấp mã số HS (kèm mật khẩu) cho cha mẹ HS trước ngày 28/5/2021.

       4.2. Thời gian tuyển sinh:

          - Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: từ ngày 12/7/2021 đến ngày 14/7/2021;

          - Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

          - Ngày 29/7/2021 nộp báo cáo về kết quả tuyển sinh đúng tuyến và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh trái tuyến.

          - Thời gian tuyển sinh trái tuyến (nếu có) từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021.

          - Trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm chậm nhất ngày 03/8/2021.

* Lưu ý:

          - Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ HS có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

         - Tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

   5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

         - Chỉ tiêu: Tổng số trẻ 6 tuổi: 190 em/5 lớp. Trong đó:

             + Số trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã: 178;

             + Số trẻ có HK tạm trú trên địa bàn: 12;

             + Số lớp 1 năm học 2021- 2022: 05 lớp

         - Địa bàn tuyển sinh: các em có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển

sinh trên địa bàn được phân công, xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường, báo cáo phòng giáo dục đào tạo.

      2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định về thực hiện công khai về cam kết chất lượng GDĐT các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

      3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ HS về tuyến tuyển sinh trực tuyến.

         Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, thông báo niêm yết công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh tại trường  và hệ thống đài truyền thanh của xã  tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh hiểu rõ, làm thủ tục nhập học, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh, tạo điều kiện cho học sinh được nhập học đúng độ tuổi, đúng tuyến tuyển sinh.

      4. Chuẩn bị sơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển

sinh trực tuyến.

      5. Phương pháp tiến hành

- Thực hiện công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, cở sở vật chất

và đội ngũ giáo viên của nhà trường, Trên cở sở chỉ tiêu của phòng giáo dục giao nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022.

-  Điều tra cơ bản số trẻ trên địa bàn.          

          -  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

          -  Thành lập Hội đồng tuyển sinh.

     6. Phân công trách nhiệm

          * Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021- 2022 báo cáo Phòng giáo dục và Đào tạo

          * Công bố công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND Huyện quy định, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi và hồ sơ tuyển sinh.

          * Thành lập tờ trình hội đồng tuyển sinh của trường gồm:

    + Chủ tịch là : Phạm Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng;

    + Phó chủ tịch là : Nguyễn Thị Thanh Tú;

               + Thư ký là : Nguyễn Thị Thanh Hương;

    + Các ủy viện là :

                     Nguyễn Thị Tú Oanh

                                Nguyễn Thị Thu Hương

                     Nguyễn Thị Thuý Hạnh

                           Nguyễn Thị Kim Phụng

                      Đặng Thị Ngọc Lan

                      Nguyễn Thị Thanh Tú a

                      Nguyễn Như Ngọc

                      Nguyễn Thị Yến

                      Nguyễn Thị Soan

                      Nguyễn Thị Thơm

                      Phạm Thị Lệ Hằng

                      Trần Văn Ninh

                      Nguyễn Tuấn Anh.

- Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc

biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 1), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đó kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên.

- Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác

nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

- Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu

hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

-  Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong

thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

- Căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và TP Hà

Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Nhà trường báo cáo với Trạm y tế xã, công an xã  để phối kết hợp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Huyện. Xây dựng kế hoạch, chia lịch tiếp nhận hồ sơ của từng cụm dân cư để thực hiện việc giãn cách để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho CB, GV, NV, phụ huynh và HS.

- Sau ngày 28/7/2021, nếu chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao phải báo

cáo Phòng GD&ĐT cho phép nhà trường tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021.

         Kết thúc tuyển sinh trường lập danh sách học sinh đó tuyển, truyền thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và phòng GD&ĐT.

    7. Chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo vào PGD theo lịch sau:

- Ngày 28/5/2021: Hoàn thành cấp mã HS.

          - Ngày 09/6/2021 : Nộp kế hoạch tuyển sinh và tờ trình đề nghị thành lập hội đồng tuyển sinh về PGDĐT.

- Ngày 15/6/2021 : Nhận quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 18-20/6/2021: Chạy thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 1).

- Ngày 24/6/2021: Chạy thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 2).

- Ngày 12-20/7/2021: Tuyển sinh trực tuyến.

- Ngày 23-28/7/2021: Tuyển sinh trực tiếp.

- Ngày 29/7/2021: Bảo cáo nhanh công tác tuyển sinh; đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh trái tuyến.

- Ngày 30/7-01/8/2021: Tuyển  sinh trực tiếp đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến (đợt bổ sung - nếu có).

- Ngày 03/8/2121: Hoàn thành cập nhật dự liệu tuyển sinh phần mềm.

- Ngày 05/8/2021: Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Tự Nhiên.

                                                                                                                                                                                                                                                              Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                   Phạm Thị Bích Ngọc